cols の対合性

cols :: [[a]] -> [[a]]
cols [xs]   = map (:[]) xs
cols (xs:xss) = zipWith (:) xs (cols xss)

cols (cols xss) = xss xss上の帰納法

[[x]]の場合

 cols (cols [[x]])
=  { cols の定義 }
 cols (map (:[]) [x])
=  { map の定義 }
 cols ([x] : map (:[]) [])
=  { map の定義 }
 cols ([x] : [])
=  { リストの記法 }
 cols [[x]]
=  { 同様の運算を繰り返す }
 [[x]]

[x:xs]の場合

 cols (cols [x:xs])
=  { colsの定義 }
 cols (map (:[]) (x:xs))
=  { map の定義 }
 cols ([x] : map (:[]) xs))
=  { cols の定義 }
 cols ([x] : cols [xs])
=  { cols の定義 }
 zipWith (:) [x] (cols (cols [xs]))
=  { 帰納法の仮定 }
 zipWith (:) [x] [xs]
=  { zipWith の定義 }
 [x:xs]

xs:xssの場合

 cols (cols (xs:xss))
=  { cols の定義 }
 cols (zipWith (:) xs (cols xss))
=  { zipWith (:) xs = zipWith (++) (map (:[]) xs) であるから }
 cols (zipWith (++) (map (:[]) xs) (cols xss))
=  { cols の定義 }
 cols (zipWith (++) (cols [xs]) (cols xss))
=  { zipWith (++) = (⊕) とする }
 cols (cols [xs] ⊕ cols xss)
=  { 補題: cols (xss ⊕ yss) = cols xss ++ cols yss }
 cols (cols [xs]) ++ cols (cols xss)
=  { 帰納法の仮定 }
 [xs] ++ xss
=  { (++) の定義 }
 xs:xss

補題

cols (xss ⊕ yss) = cols xss ++ cols yss
 where
  (⊕) = zipWith (++)

この補題には以下の付帯条件がある.

 (1) 0 < length xss = length yss
 (2) 0 < lenght (head xss)
 (3) 0 < length (head yss)
 (4) all (length (head xss) ==) xss
 (5) all (length (head yss) ==) xss

証明はxss上の帰納法による

[xs]の場合 付帯条件(1)よりyss = [ys]

 cols ([xs] ⊕ [ys])
=  { ⊕ の定義 }
 cols (zipWith (++) [xs] [ys])
=  { zipWith の定義 }
 cols ((xs++ys) : zipWith (++) [] [])
=  { zipWith の定義 }
 cols ((xs++ys):[])
=  { リストの記法 }
 cols [xs++ys]
=  { cols 定義 }
 map (:[]) (xs++ys)
=  { map-++ 則 }
 map (:[]) xs ++ map (:[]) ys
=  { cols の定義 }
 cols xs ++ cols ys

(xs:xss)の場合 付帯条件(1)よりyssys : yssと表せる

 cols ((xs:xss) ⊕ (ys:yss))
=  { ⊕ の定義 }
 cols (zipWith (++) (xs:xss) (ys:yss))
=  { zipWith の定義 }
 cols ((xs++ys) : zipWith (++) xss yss)
=  { ⊕ の定義 }
 cols ((xs++ys) : (xss ⊕ yss))
=  { cols の定義 }
 zipWith (:) (xs++ys) (cols (xss ⊕ yss))
=  { 帰納法の仮定より }
 zipWith (:) (xs++ys) (cols xss ++ cols yss)
=  { 付帯条件 (4) より length xs = length (cols xss) なので }
 zipWith (:) xs (cols xss) ++ zipWith (:) ys (cols yys)
=  { cols の定義より }
 cols (xs:xss) ++ cols (ys:yss)